De Ecolutie

People, planet, profit

Eén van de courante definities van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is die van de Sociaal Economische Raad (SER) uit 2000. Zij omschrijft MVO als ‘het bewust richten van de ondernemersactiviteiten op waardecreatie in drie dimensies — people, planet, profit — en daarmee op de bijdrage aan maatschappelijke welvaart op lange termijn.

Ook houdt dit in dat de relaties met de verschillende belanghebbenden is op basis van doorzichtigheid en dialoog met antwoorden op vragen uit de maatschappij’. Kijken we naar de dimensies afzonderlijk dan zien die er in onze optiek als volgt uit:

People: zorg voor werknemers
People staat voor de zorg voor de werknemers binnen de organisatie, en de impact maar ook buiten de organisatie. Naast goede arbeidsverhoudingen biedt de organisatie een werkbare omgeving, Gezondheid – in de vorm van luchtkwaliteit, fysiek, ergonomisch en visueel comfort of akoestiek – gebruikswaarde en belevingswaarde zijn in utiliteitsbouw essentieel. Circulariteit, de herkomst van en het zuinig omspringen met grondstoffen zijn hierbij van groot belang.

 

MVO levert meer op dan u denkt; Het zorgt voor imagoverbetering, betere omgang met stakeholders, gemotiveerde werknemers, innovatie en productontwikkeling, mens en milieu en het vertaalt zich in lagere bedrijfskosten en een hogere omzet.

 

Planet: zorg voor een betere wereld
Planet staat voor een proactieve opstelling jegens de natuurlijke leefomgeving en het oplossen milieuproblemen waarop de organisatie invloed heeft. Denk aan aspecten als milieumanagement en ketenbeheer. Voor (toekomstige) gebouw-eigenaren werkt De Ecolutie aan het verbeteren van energieprestaties van BENG, nul-op-de-meter tot teruglevering, maar ook opwekking, benutting van (duurzame) energiebronnen en de toepassing van circulaire en bio-based materialen. Geen onnodige wissel trekken op onze waterhuishouding of natuurlijke hulpbronnen en efficiënt omgaan met de beperkte (openbare) ruimte zijn de opgaves voor de vastgoedsector in de toekomst.

 

 

Profit: scheppen van economische waarde
De laatste hoek van de driehoek – profit – gaat over het scheppen van economische waarde. Naar de mening van De ecolutie wordt die vooral bepaald door gebouwkwaliteit, toekomstwaarde, nieuwe verdienmodellen en adaptief vermogen. Kostenreductie en efficiency zijn hierin belangrijke pijlers, ook onder de de andere 2 P’s.